L’àmbit d’Agricultura partia d’una visió molt crítica sobre la situació del camp als Països Catalans, amb l’objectiu d’elaborar un programa polític de redreçament. El treball que va fer aquest àmbit volia reflectir l’estat d’opinió de la pagesia, liderada pel sindicat Unió de Pagesos, creat el 1974, el qual va agafar un gran impuls a partir del Congrés de Cultura Catalana. El delegat d’aquest àmbit va ser en Jordi Peix; al País Valencià, no obstant, l’àmbit va tenir problemes d’arrelament, tot i els contactes amb persones d’Unió de Llauradors; en canvi, a Mallorca, gràcies als components de l’àmbit es fundà la Unió de Pagesos de Mallorca, semblant a la de Catalunya.

Aquest àmbit es va desenvolupar des del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya ja que en Jordi Peix n’era el seu President. Al principi les reunions d’aquest àmbit es realitzaven als locals del Col·legi, en les quals hi varen participar moltes persones de procedència diversa i, també, és on es van estructurar les ponències que es van discutir a diferents poblacions catalanes:

  • Manresa, 6 de febrer de 1977: debat sobre “La reforma agrària”.
  • Reus, 27 de febrer de 1977: ponència sobre “Els monopolis i indústries agràries”.
  • Mataró, 20 de març de 1977: debat sobre “La política agrària”.
  • Barcelona, 20 de març de 1977: presentació a l’Escola Superior d’Agricultura.

A la majoria de les ponències de l’àmbit hi varen participar antics professors i enginyers de l’antiga Escola de l’època de la Mancomunitat i de la Generalitat republicana els quals formaven part de l’Associaició d’Antics Alumnes de l’Escola Superior d’Agricultura, com ara: Ramon Bardia, Enric Coromines, Miquel Doñate i Epifani Fortuny, entre altres.

La cloenda de l’àmbit d’Agricultura es celebrà el 15 de maig de 1977 a la ciutat de Lleida. D’aquest àmbit, a més de la Unió de Pagesos de Mallorca, en va sorgir l’Institut Català d’Estudis Agraris, el qual va plantejar continuar la tasca iniciada amb el Congrés el mateix dia de la cloenda de l’àmbit, amb l’objectiu d’aplegar les persones interessades a estudiar, discutir i cercar solucions per a l’agricultura, en uns moments en què es començava a veure la possibilitat de què Catalunya pogués assumir aquestes responsabilitats.

Resolucions de l’Àmbit d’Agricultura

Cartell de l’àmbit d’Agricultura

Extret de:

-Puiggròs-Jové, J.M. (2015). La vinculació de Jordi Peix amb la ICEA. Quaderns agraris. Institució Catalana d’Estudis Agraris.

-Fuster, J. (1978). El Congrés de Cultura Catalana. ¿Què és i què ha estat?. Les eines, 38. Barcelona: Editorial Laia.

-Document gràfic: Extret del Dipòsit Digital de la UAB.