Manifest de les Resolucions de Turisme:

L’Àmbit de Turisme com a conclusió dels estudis i activitats que ha portat a terme sobre la realitat turística dels Països Catalans acorda prendre les següents resolucions i fer-les públiques:

 1. El turisme, fenomen social per al qual els Països Catalans estan especialment capacitats degut a les seves condicions naturals i a la seva situació geogràfica, ha creat un sector econòmic d’una importància decisiva per al nostre futur, que cal que sigui pres en la deguda consideració per part de les institucions de govern.
 2. La promoció turística i la seva gestió econòmica i política han de ser assumides totalment pels governs autònoms, en tractar-se d’un sector de la vida col·lectiva que té unes connotacions polítiques, socials, culturals i econòmiques tan fonamentals per als nostres països que no poden ser abdicades en favor de l’estat central.
 3. El turisme, entès com l’ús i el gaudi de la natura per al descans, el coneixement del país i l’enriquiment cultural de les persones, és una conquesta social fonamentada en un dret inalienable de la persona. Cal doncs que les possibilitats del turisme siguin obertes a tots els individus i a tots els estaments socials. Per aquesta raó i també per a enfortir la consciència nacional i la responsabilitat col·lectiva sobre el nostre patrimoni comú cal impulsar el turisme a l’interior dels Països Catalans.
 4. El tipus de política turística que els Països Catalans han sofert aquests anys, ha generat, estimulant la corrupció i els procediments especulatius, greus processos de deterioració del medi ambient i de destrucció de la natura i el paisatge. Cal prendre mesures efectives per a corregir els errors comesos, protegir el marc natural i millorar les deficiències del territori i el paisatge.
 5. El poder públic ha de garantir la pervivència, el desenvolupament i la rendibilitat del sector turístic promovent la creació d’una xarxa d’infraestructures adequades i estimulant la consolidació de les estructures empresarials, laborals i tècniques.
 6. Cal recuperar per al sector turístic una plena catalanitat en tots els ordres:
 • En el camp de la promoció turística cal crear i presentar la imatge de cada un dels Països, per tal que el seu nom i la seva realitat siguin coneguts i valorats.
 • En el camp de la gestió econòmica, cal que el sector turístic s’articuli degudament amb els altres sectors econòmics i aporti el seu rendiment a la prosperitat col·lectiva.
 • En el camp del respecte i la defensa del medi natural cal que el turisme sigui dirigit amb criteris de valoració prioritària del territori i de la natura, patrimoni comú dels catalans i garantia per a la mateixa indústria turística.
 • En el camp institucional, cal crear organismes que assegurin, a tot nivell, una efectiva i democràtica gestió pública del turisme que respongui als interessos i a la voluntat dels Països Catalans.
 1. L’Àmbit proposa per a la institucionalització del sector turístic del Principat la creació dels següents organismes:
 • Conselleria de Turisme, de la Generalitat de Catalunya com a òrgan de Govern.
 • Patronat de Turisme de Catalunya, com a òrgan representatiu i de consulta.
 • Institut Català de Turisme, com a òrgan d’investigació, assessorament tècnic i formació professional.
 1. Cal definir les zones turístiques com a unitats de serveis d’imatge que les identifiquin i en permetin una gestió unitària. En cada una de les zones cal crear els corresponents organismes decisoris i consultius.
 2. Els municipis i les comarques que es defineixin com a específicament turístics han de gaudir de legislació i reglamentació pròpies, adequades als seu caràcter.
 3. La futura política turística dels Països Catalans ha d’estar basada en el reconeixement prioritari d’unes condicions de treball humanes i uns salaris dignes per als treballadors del turisme, que en aquests darrers anys han estat notòriament deficients.