L’organització particular de l’espai és un fet cultural que cal tenir en compte; la comarca n’és la nostra forma específica, tot i que només ha tingut una vigència administrativa al Principat de Catalunya, i durant el període curt de 1936-39. La difusió recent del concepte Països Catalans ens permet avui reestudiar la nostra cultura amb enfocaments nous i  bastir un marc diferent als projectes d’ordenació del territori, més ampli i complex.

Els avanços de les tècniques actuals faciliten la previsió dels corrents socials i econòmics i llurs conseqüències, volgudes o no, sobre el territori. El “Pla de distribució en zones del Territori Català” – o “Regional Planning”- de l’any 1932 per al Principat n’és un precedent del qual no podem prescindir. Cal, però, considerar que qualsevol tipus de planificació – econòmica, territorial, sectorial, etc.- respon als interessos de les classes socials dominants i que, per tant, les solucions que siguin donades a cada problema estan en funció de les estructures sòcio-econòmiques vigents. És en aquest sentit que cal recordar que la Divisió Territorial de la Generalitat de Catalunya no fou aplicada fins l’agost de 1936, quan les forces polítiques d’esquerra i les forces sindicals eren hegemòniques.

Avui, a més, l’ordenació del territori apareix com una tasca urgent a tothom, davant de la conseqüència creixent de la limitació, degradació o el mal ús de la Terra. L’ordenació del territori, ciència i tècnica – o conjunt de ciències i tècniques diverses-  de recerca sobre la situació existent i de la seva evolució futura, que considera els models tradicionals i tots els models alternatius possibles, per tal de trobar la solució més justa i, socialment, més racional, ha de convertir-se en una feina col·lectiva, que permeti la intervenció i la participació de les masses populars i de tothom en particular, i que dipositi en llur control les decisions definitives.

PROPOSTES DE SOLUCIÓ:

D’aquesta breu anàlisi i del resultat de les discussions sectorials realitzades fins ara, hom pot avançar uns quants camins el re-equilibri territorial als Països Catalans:

 1. Cal configurar i bastir un marc institucional propi i autònom a nivell de cada un dels Països Catalans i/o del tot el conjunt. Només l’autonomia política a l’hora de prendre decisions i la representativitat democràtica a l’hora d’inspirar-les i de controlar-les poden assegurar un plantejament d’acord amb els interessos i amb les necessitats i aspiracions de tot el nostre poble.
 2. A nivell territorial, aquesta autonomia i aquesta democràcia han d’ésser reflectides en la dissolució de les estructures departamentals i provincials i en el replantejament de les unitats bàsiques, municipals i comunals, que consideri la incidència del fet metropolità. Cal institucionalitzar la comarca i, en tot cas, considerar una divisió supracomarcal com a esglaó intermedi fins al nivell nació.  Al Principat de Catalunya aquest pas ha de significar la re-entrada en vigència de la Divisió Territorial de la Generalitat de 26 d’agost de 1936, com a pas previ a la reordenació que els problemes històrics (cas de l’Urgell, del Solsonès i de la ribera del Segre, de Banyoles o de Santa Coloma de Queralt) o presents (canvis en les comunicacions, en l’estructura econòmica o el mateix fet metropolità) facin necessària.
 3. Cal emprendre els estudis definitius que resolguin el conflicte de competències de planificació – i d’altres- entre els necessaris organismes centrals de legislació i administració i els diferents nivells espacials que puguin aparèixer des de l’enfortiment de supercomarques, regions o vegueries, fins a l’establiment d’un autèntic poder comarcal, o d’una autonomia municipal (d’uns nous municipis) o de barri, que acostin cada vegada més els centres de decisió al poble.
 4. Hem d’establir l’exigència ineludible que el plantejament territorial sigui autènticament democràtic, sotmès en totes les etapes de la seva elaboració a un control i una participació verament populars. En aquest sentit, cal encoratjar la divulgació i sensibilització entorn dels problemes territorials, la creació d’escoles populars i de programes d’ensenyament d’ordenació del territori, i recomanar als tècnics i professionals la simplificació i claredat de llenguatge i d’exposició de llurs projectes. Cal encoratjar també totes les associacions de veïns ciutadanes, totes les entitats populars comarcanes, tots els partits polítics i totes les centrals sindicals perquè canalitzin i elaborin llurs propis programes d’alternativa locals, i els tècnics i professionals que avancin estudis sobre el nostre patrimoni col·lectiu, sobretot, sobre el balanç de les riqueses naturals dels Països Catalans i sobre llur aprofitament; un precedent  d’aquest ha d’ésser la CAIRN – Conferència per l’Aprofitament Industrial de les Riqueses Naturals de Catalunya- convocada per la Generalitat el 12 de març de 1937.
 5. Com a primer pas, ens cal posar en peu una nova organització del territori, revisant el que calgui, i que sigui basada en:
 • La definició, a partir d’una participació democràtica, per als diferents àmbits territorials, dels nivells que han d’assolir en la qualitat ambiental de l’habitatge i de l’entorn, en les oportunitats de treball, en la facilitat de comunicació i en els equipaments culturals i socials. Aquesta definició haurà d’ésser revisada periòdicament en funció de les necessitats i de les disponibilitats.
 • La resolució dels conflictes entre les necessitats i aspiracions dels habitants de les comarques diferents i les possibilitats reals de satisfer-les, assegurant sempre la participació democràtica i garantint nivells creixents de satisfacció a totes les escales territorials: barris, municipis o comunes, comarques i àmbits superiors.
 • La tendència a l’equilibri ecològic i al benefici social i cultural, i no en el màxim profit individual ni en l’explotació depredadora i exhaustiva del territori.
 • L’enfortiment del sector públic, controlat democràticament, per a satisfer els interessos generals enfront dels abusos de la iniciativa privada.
 • La difusió màxima entre tots els ciutadans de les innovacions i dels avantatges del progrés per al benestar i la convivència, ben lluny del mite del creixement econòmic a qualsevol preu.
 • La garantia de nivells homogenis d’equipaments i de serveis per a tothom, visqui al camp o a la ciutat, amb solucions diverses de poblament, que no beneficiïn, però, uns grups socials o uns territoris determinants en prejudici d’altres.
 • La consideració de mesures obligatòries a les nostres ciutats i pobles que tendeixin a fer desaparèixer les “barreres arquitectòniques i urbanístiques” que oprimeixen els habitants amb alguna disminució física.

A banda de les propostes de solució, a l’àmbit d’Ordenació del territori, prèviament, es van fer treballs per analitzar la situació territorial dels Països Catalans, el primer consisteix en els problemes territorials dels Països Catalans i el segon les causes dels desequilibris territorials. A continuació presentem aquests treballs:

Treballs de l’Àmbit d’Ordenació del Territori